ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО
Центральною Радою Професійної спілки
робітників морського транспорту України
Постанова № ЦС-2-2 від 14.04.2016 р.


СТАТУТ
Професійної спілки
робітників морського транспорту УКРАЇНИ
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 Стаття 1. ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ (далі – ПРМТУ, Профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка діє на території України та об’єднує робітників морського транспорту, суміжних та інших галузей і професій, пов’язаних з морським транспортом спільними соціально-трудовими і професійними інтересами, моряків, що працюють на суднах українських та іноземних власників, а також студентів, учнів і співробітників навчальних закладів, що готують фахівців для морської галузі з метою здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
 Стаття 2. Профспілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів та нормативно-правових актів України, чинного Статуту, норм міжнародного права, принципів міжнародного профспілкового руху.
 Стаття 3. Найменування Профспілки:
повне:
українською мовою – Професійна спілка робітників морського транспорту України;
російською мовою – Профессиональный союз работников морского транспорта Украины;
англійською мовою – Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine;
скорочене:
українською мовою – ПРМТУ, Профспілка робітників морського транспорту України;
російською мовою – ПРМТУ, Профсоюз работников морского транспорта Украины;
англійською мовою – MTWTU.

 

 Найменування Профспілки є її невід’ємною ознакою і може використовуватися лише Профспілкою, її органами та первинними профспілковими організаціями.
 Стаття 4. Профспілка та її первинні профспілкові організації є юридичними особами, мають печатки, штампи та рахунки в установах банків, набувають цивільних прав та обов’язків і здійснюють їх через виборні органи, які діють відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 Стаття 5. Профспілка має свою символіку і прапор, зразки яких затверджуються Центральною Радою Профспілки (далі – ЦР ПРМТУ). Символіка і прапор реєструються в порядку, передбаченому законодавством України.
Профспілка має власні нагороди, відзнаки та заохочення.
 Стаття 6. Місцезнаходження виборних органів Профспілки:
Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, Гагарінське плато, будинок 5-Б, приміщення 1.


ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ
ТА ЇЇ ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


 Стаття 7. Метою діяльності Профспілки та її первинних профспілкових організацій є вираження, представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.
 Стаття 8. Для досягнення своєї мети Профспілка та її первинні профспілкові організації вирішують такі завдання:
- консолідація зусиль профспілкових організацій на захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки перед органами державної влади, іншими державними установами та організаціями, органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;
- об’єднання первинних організацій Профспілки в галузі морського транспорту і в суміжних галузях, сприяння підвищенню ефективності їх діяльності;
- представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
- захист прав та інтересів членів Профспілки в галузі охорони праці і здоров’я, навколишнього середовища;
- координація дій та об’єднання зусиль з іншими профспілками в сфері захисту колективних прав і інтересів;
- сприяння організації відпочинку та дозвілля, культурно-масовій, фізкультурній, спортивній та оздоровчій роботі серед членів Профспілки і членів їх сімей;
- сприяння розвитку і удосконалення духовних інтересів трудящих;
- забезпечення права на працю і належну оплату цієї праці;
- громадський контроль за дотриманням умов праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, охорони праці і здоров’я;
- громадський контроль за дотриманням законодавства про працю;
- участь у розробці державної політики в сфері зайнятості населення, законотворчій роботі через співпрацю з народними депутатами України різних рівнів, проведення експертизи законопроектів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо прийняття або вдосконалення законів, інших нормативно-правових актів з питань трудових та соціально-економічних відносин;
- сприяння соціальному захисту членів Профспілки;
- розширення сфери впливу Профспілки через участь в міжнародному профспілковому русі, взаємодію і співробітництво з іншими профспілками, громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями тощо для досягнення поставленої мети діяльності.
 Стаття 9. До статутної діяльності Профспілки та її первинних профспілкових організацій відноситься:
- діяльність щодо представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
- ініціювання, ведення колективних переговорів, укладання і контроль за виконанням колективних договорів і угод;
- висування вимог до роботодавців, їх організацій і об’єднань, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, участь у розв’язанні та вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- організація, проведення і забезпечення масових заходів (зборів, з’їздів, конференцій, мітингів, походів, демонстрацій, страйків тощо);
- здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові, соціально-економічні відносини; створення та забезпечення діяльності відповідних інспекцій, служб, комісій тощо;
- солідарна підтримка організацій Профспілки, інших профспілок та їх організацій, об’єднань профспілок;
- здійснення фінансової та господарської діяльності для виконання своїх статутних завдань відповідно до законодавства України та цього Статуту;
- надання правової, фінансової, матеріальної, організаційної, методичної та практичної допомоги членам Профспілки, профспілковим організаціям у виконанні їх статутних завдань;
- здійснення представництва прав та інтересів членів Профспілки при вирішенні індивідуальних трудових спорів, колективних трудових спорів (конфліктів) тощо;
- організація, проведення та забезпечення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої, іншої роботи, спрямованої на задоволення соціальних, духовних та інших прав та інтересів членів Профспілки;
- фінансування заходів щодо медичного страхування та недержавного пенсійного забезпечення членів Профспілки;
- інформаційно-роз’яснювальна робота в профспілкових організаціях, трудових колективах, суспільстві; поширення і отримання інформації;
- наукова, науково-дослідницька, інформаційна, культурно-освітня, видавнича діяльність, заснування засобів масової інформації;
- здійснення заходів з поширення інформації про Профспілку та її діяльність, популяризації символіки Профспілки;
- здійснення заходів по заохоченню та мотивації членів Профспілки, розширенню профспілкового членства;
- надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги первинним профспілковим організаціям Профспілки, а також іншим неприбутковим організаціям на цілі, передбачені Статутом, згідно з діючим законодавством;
- організація навчання профспілкових кадрів та активу;
- організація соціально-побутового обслуговування моряків;
- участь у створенні та діяльності профспілкових об’єднань, в тому числі міжнародних;
- взаємодія з профспілками, об’єднаннями профспілок зарубіжних країн, укладання з ними договорів про співпрацю, вступ до міжнародних профспілкових об’єднань та участь в їх роботі;
- проведення спільних нарад, консультацій, зустрічей з профспілками, роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з іншими громадськими формуваннями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування тощо;
- створення або участь у створенні підприємств, товариств, установ, організацій, із статусом юридичної особи, створення благодійних фондів, кредитних спілок та вирішення питань їх діяльності;
- створення спеціальних фондів (солідарності, страйкових, пенсійних, підготовки кадрів тощо);
- придбання, відчуження, оренда, утримання, взяття на баланс, користування, будівництво, ремонт, забезпечення діяльності об’єктів соціально-побутового, освітнього та культурного призначення, іншого нерухомого і рухомого майна, земельних ділянок;
- фінансування витрат, пов’язаних з вирішенням завдань, забезпеченням статутної діяльності Профспілки, її первинних профспілкових організацій, діяльністю їх виборних органів;
- інша діяльність, спрямована на вирішення статутних завдань Профспілки та її первинних профспілкових організацій, відповідно до чинного законодавства України.
  Стаття 10. У своїй діяльності ПРМТУ використовує всі форми і методи профспілкової роботи, а саме – переговори, консультації, узгоджувальні процедури, угоди, договори, звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних організацій, міжнародних профспілкових об’єднань, правоохоронних та судових органів, проведення зборів (конференцій), пікетів, вуличних походів, демонстрацій, мітингів, страйків та інших колективних дій.
  Стаття 11. Для досягнення визначеної мети та вирішення завдань Профспілка через свої органи здійснює представницьку, захисну та контрольну функції.
  Стаття 12. Профспілка організує свою діяльність на принципах:
- самостійності первинних профспілкових організацій Профспілки у реалізації статутних завдань і вимог;
- єдності дій у досягненні мети та вирішенні завдань Профспілки;
- виборності профспілкових органів знизу доверху, їх регулярної звітності перед членами Профспілки;
- колегіальності, гласності у роботі всіх профспілкових організацій i виборних органів Профспілки;
- особистої відповідальності членів Профспілки за виконання прийнятих рішень i профспілкових доручень;
- плюралізму думок, свободи дискусій та єдності дій після прийняття рішення;
- поваги думки кожного члена Профспілки, права меншості на відстоювання своєї позиції;
- обов’язковості виконання рішень вищестоящих профспілкових органів, прийнятих у межах їх компетенції.
  Стаття 13. Профспілка самостійно організує свою діяльність, визначає структуру, обирає керівні органи.
  Стаття 14. Взаємовідносини Профспілки з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями будуються на засадах соціального партнерства, діалогу і співробітництва. В своїй діяльності Профспілка від них незалежна, їм непідзвітна і непідконтрольна.
Стаття 15. Акти і дії Профспілки, її організацій, виборних органів Профспілки належать до виключної компетенції Профспілки.


ІІІ. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ
ТА ВИБУТТЯ (ВИКЛЮЧЕННЯ) З ПРОФСПІЛКИ


  Стаття 16. Членами Профспілки можуть бути будь-які фізичні особи, незалежно від громадянства, національності, релігійних та політичних переконань, які:
- працюють на суднах українських або іноземних власників, на підприємствах морської галузі, в установах і організаціях незалежно від видів господарювання і форм власності;
- навчаються в закладах освіти усіх рівнів акредитації, які готують фахівців для системи морського транспорту;
- визнають Статут Профспілки і сплачують членські внески у встановленому порядку.
  Стаття 17. Вступ у члени Профспілки є добровільним, проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою того, хто вступає до Профспілки. Рішення про прийом або відмову у прийнятті в члени Профспілки приймається на загальних зборах профспілкової групи, цехової чи первинної профспілкової організації або на засіданні профспілкового комітету. Рішення набирає чинності із дня його прийняття. Членський профспілковий квиток видається профспілковим комітетом, профорганізатором первинної профспілкової організації безоплатно. Профспілковий квиток зберігається у члена Профспілки.
  Стаття 18. Член Профспілки не може бути одночасно членом іншої профспілки.
  Стаття 19. Члени Профспілки стають на облік в організації Профспілки за місцем роботи чи навчання. Моряки, що бажають стати членами Профспілки, стають на облік в первинних профспілкових організаціях Профспілки, що об’єднують моряків.
Порядок перебування на обліку та розмір профспілкових внесків для непрацюючих членів Профспілки визначається профспілковим комітетом відповідної первинної профспілкової організації.
  Стаття 20. Профспілкове членство зберігається за членами Профспілки, які:
- тимчасово припинили роботу у зв’язку з пологами та доглядом за дітьми;
- проходять службу в Збройних Силах чи інших військових формуваннях України і прирівняних до неї на період служби;
- працюють за кордоном і сплачують членські внески;
- пенсіонери за віком чи інвалідністю, що зберігають зв’язок із профспілковою організацією та сплачують членські внески;
- звільнені у зв’язку із скороченням штатів чи реорганізацією виробництва до працевлаштування в установленому порядку;
- звільненні у зв’язку з реорганізацією підприємств та працевлаштовані на підприємствах морського транспорту або пов’язаних з морським транспортом будь-якої форми власності та видів господарювання, що зберігають зв’язок з профспілковою організацією;
- припинили роботу на суднах по закінченні контракту та знаходяться у діючому резерві судновласника або морського агентства.
  Стаття 21. Член Профспілки має право:
- обирати і бути обраним до органів Профспілки;
- вільно обговорювати на профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, на засіданнях комітетів, президій і в пресі усі питання роботи Профспілки. Відкрито висловлювати і критикувати недоліки, відстоювати свою думку і вносити пропозиції по поліпшенню діяльності профспілкових органів;
- звертатися до будь-якого профспілкового органу за захистом і відстоюванням своїх законних прав і інтересів в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в громадських організаціях, перед роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;
- на захист при звільненні за ініціативою адміністрації підприємства, установи, організації, роботодавця;
- приймати участь у страйках, інших акціях протесту, що оголошені і проводяться у встановленому законодавством порядку;
- на повну або часткову компенсацію (за рішенням профспілкових органів) витрат на санаторно-курортне лікування;
- отримувати матеріальну допомогу за рішенням профспілкового органу;
- вільного виходу із Профспілки на підставі індивідуальної письмової заяви.
  Стаття 22. Член Профспілки зобов’язаний:
- визнавати і виконувати Статут Профспілки, сприяти реалізації рішень профспілкових органів, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки і доручення;
- в установленому розмірі та порядку регулярно сплачувати Профспілці членські внески;
- сприяти профспілковим органам в їх статутній діяльності;
- діяти в інтересах зміцнення єдності та цілісності Профспілки і досягнення статутної мети та завдань;
- не допускати дій, які спрямовані на розкол Профспілки чи первинних профспілкових організацій Профспілки, або завдають шкоди авторитету Профспілки;
- дотримуватися внутрішньопрофспілкової дисципліни, виконувати прийняті рішення;
- брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки.
  Стаття 23. Заохочування. Відповідальність члена Профспілки. Вибуття (виключення) з Профспілки.
  За активну участь в профспілковій роботі члени Профспілки можуть відзначатися заходами морального і матеріального заохочення, що встановлюються профспілковими органами.
  За невиконання статутних обов’язків до члена Профспілки можуть бути застосовані заходи стягнення:
- зауваження чи попередження (за незначні проступки);
- виключення з членів Профспілки.
  Питання про виключення із Профспілки вирішується первинною профспілковою організацією на загальних зборах профспілкової групи, цехової чи первинної профспілкової організації або на засіданні профспілкового комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів Профспілки, які були присутні на зборах чи засіданні.
Рішення про виключення із Профспілки приймається в присутності члена Профспілки, а в разі його неявки на профспілкові збори чи засідання виборного органу первинної профспілкової організації без поважних причин питання може бути вирішено за його відсутності.
  Питання про притягнення до відповідальності членів виборних органів розглядається в первинній профспілковій організації Профспілки за ініціативою не менш ніж третьої частини членів первинної профспілкової організації Профспілки.
  Рішення про притягнення до відповідальності, про виключення з Профспілки, а також про відкликання членів виборних органів повідомляється первинною профспілковою організацією Профспілки Президії Центральної Ради Профспілки.
  Виключений з Профспілки може знову бути прийнятий в Профспілку на загальних засадах не раніше, ніж через рік.
  Особа втрачає права члена Профспілки після прийняття рішення про її виключення з Профспілки первинною профспілковою організацією (виборним профспілковим органом). Сплачені такою особою (або особою, яка вибула з Профспілки) членські та інші профспілкові внески не повертаються.
  Виключений з Профспілки має право в місячний термін оскаржити рішення про виключення з Профспілки в Президії Центральної Ради Профспілки, яка в двомісячний термін приймає рішення, що є остаточним та обов’язковим для виконання.
  Членство у Профспілці автоматично припиняється:
- при виході з Профспілки шляхом подання письмової заяви;
- при засудженні до позбавлення волі без відстрочки відбуття покарання;
- у разі смерті;
- при несплаті профспілкових внесків без поважних причин упродовж трьох місяців;
- щодо осіб, які звільнилися з підприємства, організації за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію та впродовж двох місяців не подали заяви до профспілкового комітету про збереження свого членства у Профспілці;
- при вступі члена Профспілки до іншої профспілки.


IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ
ВИБОРНІ, РЕВІЗІЙНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ
ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ЇХ ЗВІТНОСТІ


 Стаття 24. Профспілка будується на основі добровільності шляхом об’єднання первинних профспілкових організацій, які є організаційними ланками Профспілки.
 Стаття 25. Виборними органами Профспілки є:
на всеукраїнському рівні – З’їзд, Голова Профспілки та його заступники, Центральна Рада, Президія Центральної Ради;
на рівні первинної профспілкової організації – конференція, голова первинної профспілкової організації, профспілковий комітет, голова профкому та його заступники, президія профспілкового комітету, цеховий комітет, профгрупорг; профорганізатор.
Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня.
  Стаття 26. Ревізійними органами Профспілки є:
- Ревізійна комісія Профспілки;
- ревізійні комісії первинних профспілкових організацій Профспілки.
  Стаття 27. Контрольними органами Профспілки є:
- Статутна комісія Профспілки (постійно діюча);
- статутні комісії первинних профспілкових організацій Профспілки (тимчасові), які обираються на їх конференціях, зборах тощо.
  Стаття 28. Рішення органів Профспілки приймаються більшістю голосів їх членів, що брали участь у засіданні, за наявності кворуму, окрім тих випадків, коли установлено прийняття рішення кваліфікованою більшістю.
  Стаття 29. В своїй діяльності органи Профспілки підзвітні:
- Центральна Рада Профспілки та Голова Профспілки – З’їзду Профспілки;
- Президія Центральної Ради Профспілки – Центральній Раді Профспілки;
- Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій Профспілки – відповідним зборам (конференції);
- Президії профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій Профспілки – відповідним профспілковим комітетам;
- Ревізійні та статутні комісії – відповідно З’їзду, конференції, зборам, які їх обрали.
  Стаття 30. В Профспілці встановлюється наступний порядок і терміни звітності виборних органів Профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів профспілки:
- Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій Профспілки звітують про свою діяльність перед конференціями, зборами членів Профспілки не рідше одного разу на рік;
- Президія Центральної Ради Профспілки звітує про свою діяльність один раз на рік на засіданні Центральної Ради Профспілки;
- Центральна Рада Профспілки та Голова Профспілки звітують про свою діяльність на З’їзді профспілки один раз на 5 років.


V. ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ


  Стаття 31. Первинні профспілкові організації Профспілки створюються і діють на підставі чинного законодавства України та цього Статуту, стають на облік в Профспілці та повідомляють відповідне місцеве управління юстиції про належність до Профспілки. Первинні профспілкові організації Профспілки повідомляють також роботодавця із зазначенням поіменного складу об’єднуваних ними працівників.
  Стаття 32. Первинні профспілкові організації можуть мати свої положення, які не суперечать чинному Статуту Профспілки і підлягають затвердженню Президією Центральної Ради Профспілки. Первинні профспілкові організації Профспілки набувають статусу юридичної особи на підставі Статуту Профспілки.
  Стаття 33. Первинна профспілкова організація є основою Профспілки, та являє собою добровільне об’єднання не менше, ніж трьох членів Профспілки, які:
- працюють на одному або в кількох підприємствах, в установі, організації незалежно від форми власності і видів господарювання, навчаються чи працюють в одному навчальному закладі;
- працюють на суднах українських або іноземних власників.
  Стаття 34. В первинній профспілковій організації за рішенням профспілкового комітету можуть створюватись профспілкові групи, цехові профспілкові організації.
  Стаття 35. Для ведення поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) обираються:
- в профспілковій групі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник (заступники);
- в цеховій профспілковій організації – цеховий комітет (цехком);
- в первинній організації, яка об’єднує менше 15 членів Профспілки, – профспілковий організатор (профорг), його заступник;
- в первинній організації, яка об’єднує більше 15 членів Профспілки, – профспілковий комітет (профком).
  Стаття 36. Термін повноважень профорга, профгрупорга, цехкому, профкому, порядок обрання голови профкому, цехкому, їх заступників визначають збори (конференція) профспілкової організації.
  Стаття 37. Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій Профспілки обираються конференціями, зборами профспілкових організацій. Чисельний склад і порядок їх обрання визначається конференцією, зборами.
  Стаття 38. Голови виборних органів первинних профспілкових організацій, а також їх заступники є делегатами на відповідних конференціях організацій Профспілки за статусом.
  Стаття 39. Президії виборних органів первинних профспілкових організацій Профспілки обираються на засіданнях відповідних виборних органів.
  Стаття 40. Про скликання та порядок денний чергових зборів (конференцій) первинних профспілкових організацій члени Профспілки сповіщаються не пізніше, ніж за місяць до їх проведення. Про дату проведення та порядок денний позачергових зборів (конференцій) первинних профспілкових організацій члени Профспілки сповіщаються не пізніше, ніж за десять днів до їх проведення.
  За вимогою не менше однієї третини членів первинної профспілкової організації Профспілки або на вимогу Президії Центральної Ради Профспілки достроково скликаються збори (конференції) первинних профспілкових організацій Профспілки, на розгляд яких виноситься питання про недовіру відповідному виборному органу первинної профспілкової організації Профспілки чи його керівництву, та про визначення дати нових виборів.
  Про термін проведення звітів та виборів в первинних профспілкових організаціях завчасно інформується Голова Профспілки, який має право приймати участь у зазначених зборах (конференціях) без запрошення. За Розпорядженням Голови Профспілки в звітно-виборних та інших зборах (конференціях) в первинних профспілкових організаціях Профспілки можуть приймати участь його заступники або працівники апарату Профспілки.
  Конференція, звітно-виборні збори заслуховує звіти про діяльність відповідних виборних органів, визначає основні напрями профспілкової роботи на наступний період.
  Регламент роботи зборів, конференцій первинних профспілкових організацій Профспілки визначають делегати конференції, учасники зборів.
  Стаття 41. Ведення зборів (конференцій) первинних профспілкових організацій здійснює Голова первинної профспілкової організації Профспілки, чи за його дорученням один з його заступників.
Конференцією, зборами обираються голови первинних профспілкових організацій Профспілки, формуються виборні органи та ревізійні комісії. Форма голосування визначається конференцією, учасниками зборів.
  В період між зборами (конференціями) рішення про звільнення з посади голів виборних органів первинних профспілкових організацій Профспілки за їх особистою заявою приймається на засіданнях відповідних виборних органів.
  Виборні органи первинних профспілкових організацій Профспілки обираються строком на 5 років.
  Продовження терміну повноважень виборних органів організацій Профспілки, їх голів та заступників голів в разі переносу термінів їх зборів (конференцій) з поважних причин допускається не більше, ніж на три місяці.
  Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій Профспілки для здійснення своїх функцій між засіданнями можуть обирати Президію.
  Профспілкові комітети первинних профспілкових організацій можуть передавати частину своїх прав та повноважень, необхідних для поточної роботи, Голові профкому або Президії профкому.
  Профспілкові збори, засідання виборних органів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Профспілки, членів виборного органу.
  Відповідальність за виконання первинною профспілковою організацією обов’язків, визначених Статутом Профспілки, покладається на Голову відповідної первинної профспілкової організації.
  Форму голосування (відкрите чи таємне) на виборах органів, їх керівників визначають учасники зборів, делегати конференції.
  Стаття 42. У разі реорганізації підприємства, установи, організації і утворення нової юридичної особи (юридичних осіб), правонаступника (правонаступників) з наймом на роботу більшості працівників – членів Профспілки, що перебували на обліку в первинній профспілковій організації реорганізованого підприємства, установи, організації, існуюча первинна профспілкова організація реорганізується та приводить у відповідність свою назву та установчі документи.
  У разі ліквідації підприємства, установи, організації та утворення нової юридичної особи-правонаступника з наймом на роботу більшості працівників – членів Профспілки, що перебували на обліку в первинній профспілковій організації ліквідованого підприємства, установи, організації, існуюча первинна профспілкова організація змінює найменування відповідно до назви новоутвореного підприємства, установи, організації.
  Зміна відомчої належності, форми власності або видів господарювання підприємства, установи, організації не можуть бути підставою для ліквідації первинної профспілкової організації, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.
  Стаття 43. Первинні профспілкові організації Профспілки стають на облік і знімаються з обліку в Профспілці у встановленому порядку.
  Стаття 44. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Саморозпуск первинної профспілкової організації здійснюється шляхом подання особистих заяв членів Профспілки. Первинна профспілкова організація саморозпускається, якщо у її складі залишилось менше 3-х членів Профспілки. Активи, майно і кошти первинної профспілкової організації Профспілки, що залишилися після всіх необхідних розрахунків, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
  Стаття 45. Первинна профспілкова організація Профспілки через Профспілковий комітет здійснює наступні повноваження:
- вживає заходів для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), у тому числі щодо оголошення страйку в порядку, визначеному законодавством;
- через уповноважених представників бере участь у формуванні виборних та інших органів Профспілки;
- приймає рішення про створення цільових фондів, визначати розмір відрахувань до кожного з них;
- представляє інтереси членів Профспілки та захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із Статутом на представництво інтересів членів Профспілки;
- виступає ініціатором ведення переговорів з роботодавцями щодо укладання колективних договорів, угод; за дорученням трудового колективу підписує їх та забезпечує виконання роботодавцем прийнятих на себе зобов’язань;
- приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори і угоди;
- із дотриманням вимог законодавства приймає рішення про проведення страйку в разі, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець ухиляється від примирних процедур, або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору;
- здійснює громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, правил і норм охорони праці, використанням фондів підприємства, представляє інтереси членів Профспілки при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів);
- дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Профспілки, у випадках, передбачених законодавством України;
- представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування. Направляє працівників та інших членів Профспілки на умовах, передбачених колективним договором до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
- представляє працівників, захищає їх права та законні інтереси у відношеннях з роботодавцями, а також у ході приватизації об’єктів державної власності, приймає участь в роботі комісії з приватизації. Представляє інтереси працівників підприємства-боржника у комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства;
- вимагає скасування рішень роботодавця, прийнятих з порушенням чинного законодавства і умов колективного договору (угоди);
- за поданням голови профспілкового комітету затверджує штатний розклад, здійснює прийом і звільнення штатних працівників профспілкового комітету;
- організує підготовку і проведення зборів, конференцій, контролює виконання їх рішень;
- проводить навчання профспілкових кадрів;
- приймає рішення про структуру первинної профспілкової організації, визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності;
- може делегувати частину своїх прав і повноважень, необхідних для проведення поточної роботи, голові первинної профспілкової організації;
- може делегувати частину повноважень цеховим комітетам.
  Стаття 46. Обрані в малочисельних первинних профспілкових організаціях на підприємствах, установах, організаціях, профспілкові організатори наділені тими ж правами, що й відповідні профспілкові комітети.
  Голова первинної профспілкової організації Профспілки очолює профспілковий комітет та президію профкому та головує на їх засіданнях.
  Стаття 47. Головою первинної профспілкової організації Профспілки може бути обрана особа, яка є членом Профспілки робітників морського транспорту України (ПРМТУ) впродовж якнайменше останніх три роки, та перебуває на обліку в зазначеній первинній профспілковій організації Профспілки.
  Голова первинної профспілкової організації Профспілки (голова профкому) здійснює:
- представництво інтересів первинної профспілкової організації Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, в об’єднаннях громадян, у відносинах з підприємствами, установами та організаціями, іншими профспілковими організаціями та у відносинах з адміністрацією;
- забезпечення виконання рішень вищестоящих органів Профспілки;
- ведення засідань зборів (конференцій), засідань профкому та президії профкому;
- прийняття рішень з питань діяльності первинної профспілкової організації профспілки, які не є виключною компетенцією зборів та профкому;
- скликання та ведення засідань профкому, організацію підготовки необхідних матеріалів на розгляд зборів;
- підготовку звіту про проведену роботу на розгляд зборів;
- розпорядження коштами та майном первинної профспілкової організації Профспілки в межах кошторису відповідної первинної профспілкової організації, відкриття рахунків в установах банків, укладення договорів та угод;
- виконання інших обов’язків, делегованих йому зборами або профкомом, за виключенням питань, які згідно із законодавством та цим Статутом можуть вирішуватись лише колегіально.
  Стаття 48. Контролюючим органом в первинній профспілковій організації Профспілки є ревізійна комісія, яка обирається на зборах (конференції).
 Персональний склад, повноваження та порядок діяльності ревізійної комісії визначаються зборами (конференцією).
  Стаття 49. Первинні профспілкові організації Профспілки зобов’язані:
- виконувати рішення З’їздів Профспілки, Центральної Ради Профспілки і Президії Центральної Ради Профспілки;
- сприяти Центральній Раді Профспілки в переговорах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;
- не допускати дій, які підривають авторитет Профспілки, перешкоджають здійсненню її статутних функцій, завдають шкоди загальним інтересам Профспілки;
- надавати необхідну інформацію до Центральної Ради Профспілки з питань і в терміни, встановлених З’їздом, Центральною Радою Профспілки та її Президією;
- відраховувати внески на статутну діяльність Профспілки на умовах, рівних для всіх організацій Профспілки. Розмір внесків і порядок їх відрахування затверджує Центральна Рада Профспілки;
- вносити кошти на цільові програми Профспілки та інші заходи;
- інформувати Центральну Раду Профспілки про конфлікти, які виникли між первинними профспілковими організаціями, а також між ними і роботодавцями для вироблення і здійснення узгоджувальних та примирних процедур;
- систематично інформувати своїх членів про діяльність Профспілки, сприяти поширенню внутрішньпрофспілкової інформації.
  Стаття 50. Первинна профспілкова організація знімається з обліку в Профспілці у зв’язку з:
- рішенням первинної профспілкової організації про вихід зі складу Профспілки (зняття з обліку) за власною ініціативою. Вихід первинної профспілкової організації за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня надходження до Профспілки рішення її виборного органу про вихід (зняття з обліку);
- припиненням первинної профспілкової організації відповідно до законодавства України, з дня виключення з державного реєстру;
-  вступом до іншої профспілки;
- невиконанням статутних вимог, зокрема за недодержання встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати внесків, з дня прийняття відповідної постанови Центральною Радою Профспілки.
  Зняття з обліку первинних профспілкових організацій Профспілки за невиконання статутних вимог може мати місце після перевірки таких фактів Ревізійною та (або) Статутною комісіями Профспілки (відповідно до їх повноважень) за поданням Голови Профспілки. Комісії за результатами перевірки вносять пропозиції первинній профспілковій організації щодо усунення виявлених порушень. Якщо протягом встановленого ними терміну пропозиції не будуть виконані, Центральна Рада Профспілки за поданням зазначених комісій розглядає питання про зняття з обліку первинної профспілкової організації.


VI. ВИЩИЙ ОРГАН ПРОФСПІЛКИ


  Стаття 51. Вищим органом Профспілки є З’їзд Профспілки. З’їзд Профспілки скликається не рідше одного разу на п’ять років Центральною Радою Профспілки, яка встановлює норму представництва на З’їзді Профспілки. В разі необхідності може бути скликаний позачерговий З’їзд Профспілки.
Про скликання чергового З’їзду та його порядок денний первинні профспілкові організації Профспілки сповіщаються не пізніше, ніж за два місяці до початку його роботи. Про скликання та порядок денний позачергового З’їзду Профспілки її організації сповіщаються не пізніше, ніж за місяць до початку його роботи.
Позачерговий З’їзд Профспілки може бути скликаний Центральною Радою Профспілки за вимогою не менше однієї третини членів Профспілки, або на підставі звернення Голови Профспілки.
  Стаття 52. Делегати на З’їзд Профспілки обираються в первинних профспілкових організаціях Профспілки.
  Стаття 53. Голова Профспілки, його Перший заступник та заступники, Голови Ревізійної та Статутної комісій Профспілки, а також їх заступники є делегатами на З’їзді Профспілки за статусом.
  Стаття 54. З’їзд Профспілки вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин делегатів, повноваження яких визнані Статутною комісією Профспілки.
  Стаття 55. З’їзд Профспілки заслуховує звіти про діяльність ЦР, Статутної та Ревізійної комісій, визначає основні напрями роботи Профспілки на наступний період. Регламент роботи З’їзду   Профспілки визначають делегати З’їзду Профспілки.
  Стаття 56. З’їзд Профспілки затверджує Статут Профспілки, вносить до нього зміни чи доповнення, затверджує положення про Ревізійну та Статутну комісії. У період між З’їздами Профспілки внесення змін до Статуту, положень про Ревізійну та Статутну комісії відноситься до компетенції Центральної Ради Профспілки за винятком розділів VI та VII.
  Стаття 57. З’їздом Профспілки обирається Голова Профспілки, Центральна Рада Профспілки, Статутна та Ревізійна комісія Профспілки. Форма голосування визначається З’їздом Профспілки.
  Стаття 58. В період між З’їздами Профспілки рішення про звільнення з посади Голови Профспілки за його власним бажанням приймається Центральною Радою Профспілки.
  Стаття 59. Якщо черговий З’їзд Профспілки не проводиться з поважних причин у визначені терміни, то члени виборних органів Профспілки, Голова Профспілки, його Перший заступник та заступники зберігають свої повноваження до проведення З’їзду на підставі постанови Центральної Ради Профспілки, але на строк не більше шести місяців.
  Стаття 60. З’їзд Профспілки затверджує персональний і чисельний склад Центральної Ради Профспілки з врахуванням рішень первинних профспілкових організацій про делегування їх представників до складу Центральної Ради Профспілки. Первинні профспілкові організації Профспілки в яких перебуває на обліку понад 1000 працюючих членів Профспілки делегують до складу Центральної Ради Профспілки по одній особі.


VII. КЕРІВНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ
ПОРЯДОК ІХ ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ


  Стаття 61. В період між З’їздами Профспілки роботою Профспілки керує Центральна Рада Профспілки, яка обирається строком на 5 років. Пленарні засідання (Пленуми) Центральної Ради Профспілки проводяться не рідше двох разів на рік.
  Стаття 62. Члени Центральної Ради Профспілки приймають участь у її засіданнях особисто.
  Стаття 63. В разі вибуття (відкликання) з будь-яких причин із складу членів Центральної Ради Профспілки в період між З’їздами, довибори до Центральної Ради Профспілки (затвердження нових делегованих представників) замість вибулих, за пропозиціями первинних профспілкових організацій Профспілки, Президії Центральної Ради Профспілки, можуть проводитися за постановою Центральної Ради Профспілки, але при цьому склад Центральної Ради Профспілки, обраний на З’їзді, не може бути змінений більше, ніж на третину.
  Стаття 64. Центральна Рада Профспілки здійснює наступні повноваження:
- відстоює прийняття, внесення змін до законів, інших нормативно-правових актів, спрямованих на поліпшення соціально-економічних умов життя членів Профспілки;
- вносить пропозиції до міжнародних організацій по розширенню, уніфікації соціальних, економічних прав та гарантій працівників, удосконаленню трудових і соціально-економічних норм, що містяться в міжнародних угодах;
- згідно з чинним законодавством приймає участь у вирішенні соціально-економічних питань, погоджує соціальні нормативи, системи пільг і дотацій, вносить пропозиції і зауваження до відповідних державних органів, інших державних установ та організацій;
- представляє і захищає інтереси членів Профспілки в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, організаціях та об’єднаннях роботодавців, підприємців, укладає договори та угоди з державними органами, відстоюючи включення до них міжнародних стандартів в сфері праці;
- може створювати різноманітні комісії для виконання Профспілкою статутних завдань;
- наполягає на призупиненні виконання рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, які прийняті з порушенням законодавства;
- може створювати цільові фонди, в тому числі в іноземній валюті, для захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, вирішення різних статутних завдань;
- затверджує річний бюджет Профспілки;
- визначає терміни проведення звітів і виборів в Профспілці;
- обирає (звільняє) Першого заступника та заступників Голови Профспілки за поданням Голови Профспілки;
- встановлює норми представництва та порядок обрання делегатів від первинних профспілкових організацій на З’їзд Профспілки;
- з метою представництва та реалізації інтересів молоді - членів Профспілки, в рамках Профспілки та її первинних профспілкових організацій сприяє створенню організацій або Рад молоді, затверджує положення про них;
- приймає рішення про заснування засобів масової інформації;
- надає організаціям Профспілки методичну, організаційну, консультативну, правову допомогу, організовує навчання профспілкових кадрів, інформує первинні профспілкові організації і членів  Профспілки про свою діяльність;
- підтримує і розвиває зв’язки з профспілками іноземних країн, приймає участь в діяльності міжнародних об’єднань профспілок, всебічно сприяє єдності, укріпленню та солідарності міжнародного профспілкового руху;
- від імені Профспілки співпрацює з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями;
- у період між З’їздами Профспілки вносить зміни до Статуту (крім розділів 6 та 7 Статуту), положень про Ревізійну та Статутну комісії;
- заслуховує інформацію про роботу первинних профспілкових організацій Профспілки, та у разі порушення первинними профспілковими організаціями норм Статуту Профспілки або невиконання обов’язків щодо сплати членських внесків, розглядає питання про позбавлення права участі представників означених первинних профспілкових організацій у виборних та інших органах Профспілки;
- приймає рішення про попередження або зняття з обліку в Профспілці щодо первинної профспілкової організації, яка порушує Статут Профспілки, не сплачує внесків у встановленому порядку, не виконує рішень вищих за статусом профспілкових органів або здійснює дії, що призводять до розколу єдності Профспілки та підривають її авторитет;
- здійснює інші функції;
- може делегувати частину своїх повноважень Президії Центральної Ради або Голові Профспілки.
  Стаття 65. Центральна Рада Профспілки для здійснення своїх функцій між засіданнями обирає Президію Центральної Ради Профспілки. Президія Центральної Ради Профспілки обирається із числа членів Центральної Ради Профспілки на Пленумі Центральної Ради Профспілки за поданням Голови Профспілки. Центральна Рада Профспілки та її Президія діють згідно Регламенту, що затверджується Центральною Радою Профспілки.
  Голова Профспілки, його Перший заступник та заступники є членами Центральної Ради Профспілки та її Президії за статусом.
  Пленуми Центральної Ради Профспілки та Засідання Президії Центральної Ради Профспілки вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів зазначених органів. Для розгляду поточних питань та виконання прийнятих рішень може створюватися секретаріат, інший виконавчий або координаційний орган.
  Стаття 66. Президія Центральної Ради Профспілки може делегувати частину своїх повноважень Голові Профспілки.
  Стаття 67. Президія Центральної Ради має наступні повноваження:
- в період між Пленумами Центральної Ради Профспілки керує роботою Профспілки;
- приймає рішення про постановку на облік, відмову в постановці на облік та зняття з обліку в Профспілці первинних профспілкових організацій на підставі їх письмових звернень;
- приймає спеціальні постанови з питань, що не врегульовані чинним Статутом з наступним їх затвердженням Центральною Радою Профспілки; рішення в таких випадках приймається, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів Президії, присутніх на засіданні за умови участі в ньому не менше двох третин від складу Президії;
- затверджує штатний розклад, структуру апарату ПРМТУ, приймає та звільняє найманих працівників апарату Профспілки за поданням Голови Профспілки;
- встановлює умови оплати праці Голови Профспілки;
- організовує діяльність Профспілки, визначає тактику дій, координує дії первинних профспілкових організацій на виконання Статуту Профспілки, постанов, резолюцій та рішень З’їзду, Центральної Ради Профспілки;
- вносить відповідні пропозиції для розгляду Центральною Радою, З’їздом Профспілки;
- приймає рішення щодо ініціювання колективних переговорів з розробки та укладання Галузевої угоди, визначає основні позиції, які Профспілка має відстоювати у переговорному процесі і домагатися їх реалізації з урахуванням інтересів первинних профспілкових організацій, розглядає остаточний її варіант, дає доручення щодо її підписання, організує контроль за її виконанням;
- приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій та інших колективних дій відповідно до законодавства України;
- приймає звернення і заяви до Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;
- розглядає проекти законів та інших нормативно-правових актів з трудових, соціально-економічних питань і приймає відповідні рішення;
- скликає засідання Центральної Ради, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і дати його проведення;
- затверджує представників Профспілки в комісіях, інших органах, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін;
- приймає рішення про створення Профспілкою юридичних осіб, затверджує установчі документи;
- у разі необхідності створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, підготовки кадрів тощо);
- затверджує положення про первинні профспілкові організації Профспілки;
- приймає рішення про прийняття на роботу, притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення з роботи керівників юридичних осіб, створених Профспілкою;
- приймає рішення про заснування, участь і вихід Профспілки зі складу господарських товариств у порядку, передбаченому законодавством;
- делегує представників Профспілки для участі в установчих і загальних зборах господарських товариств, в органах управління товариств, визначає обсяг їх повноважень, заслуховує інформацію про їхню роботу та відкликає їх;
- заслуховує інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності створених чи заснованих Профспілкою юридичних осіб;
- визначає порядок використання прибутку створених чи заснованих Профспілкою юридичних осіб і відрахувань від нього на статутну діяльність Профспілки;
- приймає рішення про будівництво, консервацію, перепрофілювання, реалізацію, відчуження об’єктів нерухомості Профспілки;
- за пропозицією Голови Профспілки затверджує тимчасові, типові, примірні положення стосовно статутної діяльності Профспілки;
- заслуховує повідомлення Статутної та Ревізійної комісії та приймає відповідні рішення;
- звертається з клопотаннями щодо нагородження державними нагородами членів Профспілки, присвоєння їм почесних звань України, удостоєння відзнак міжнародних профоб’єднань;
- приймає рішення про відзначення нагородами Профспілки;
- приймає рішення про проведення й підбиття підсумків спартакіад, оглядів, фестивалів, творчих конкурсів, які Профспілка організовує або проводить за участю інших організацій;
- розглядає питання та приймає рішення про входження Профспілки до міжнародних профспілкових об’єднань, організацій або укладення з ними договорів (угод);
- заслуховує інформації Голів первинних профспілкових організацій про виконання ними рішень виборних органів Профспілки, дотримання норм Статуту Профспілки;
- виконує інші функції та здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією З’їзду, Центральної Ради або Голови Профспілки.
  Стаття 68. Президія Центральної Ради має право приймати рішення шляхом проведення засідання Президії або шляхом поіменного опитування членів Президії.
  Стаття 69. Очолює Профспілку Голова Профспілки, який обирається З’їздом Профспілки терміном на п’ять років. За статусом Голова Профспілки очолює Центральну Раду Профспілки та її Президію.
  Стаття 70. Голова Профспілки є вищою посадовою особою Профспілки. На посаду Голови Профспілки може бути обраний громадянин України, який має вищу освіту, є членом Профспілки, та відповідає вимогам, які встановлюються З’їздом Профспілки.
  Повноваження Голови Профспілки, Першого заступника та заступників Голови Профспілки починаються з дати прийняття рішення про обрання, або з іншої дати, визначеної рішенням З’їзду   Профспілки чи Центральної Ради Профспілки.
 Голова Профспілки головує на засіданнях Центральної Ради, Президії та підписує їх рішення.
  Стаття 71. Голова Профспілки має наступні повноваження:
- спрямовує діяльність Профспілки на виконання Статуту Профспілки, рішень З’їзду, Центральної Ради Профспілки та її Президії;
- представляє Профспілку без довіреності в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, судових органах, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, громадських організаціях, засобах масової інформації, в інших юридичних особах, а також у міжнародних та інших організаціях в Україні та за кордоном;
- робить у разі необхідності заяви, надсилає звернення і клопотання від імені Профспілки, Центральної Ради та її Президії;
- проводить консультації з первинними профспілковими організаціями, інформує їх про прийняті ним рішення;
- скликає Президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на З’їзд, засідання Центральної Ради і Президії;
- вносить до Центральної Ради Профспілки пропозиції про обрання (звільнення) Першого заступника та заступників Голови Профспілки;
- визначає функціональні обов’язки Першого заступника та заступників Голови Профспілки, подає їх на затвердження Президії Центральної Ради Профспілки, та здійснює керівництво їх діяльністю;
- здійснює керівництво роботою апарату Профспілки, який утворюється для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного та технічного забезпечення діяльності    Профспілки, визначає функціональні обов’язки працівників апарату Профспілки, дає пропозиції Президії Центральної Ради Профспілки про прийом та звільнення з роботи працівників апарату  Профспілки згідно чинного законодавства;
- укладає будь-яки договори й угоди, організовує контроль за їх виконанням;
- розпоряджається майном та коштами Профспілки, здійснює контроль за ефективністю використання коштів та майна Профспілки;
- відкриває (закриває) рахунки Профспілки в установах банків в національній та іноземній валюті, користується правом першого підпису на фінансових та інших документах Профспілки;
- має право залучати сторонніх фахівців, в тому числі на договірних засадах, для належного виконання Профспілкою статутних завдань;
- веде особистий прийом членів Профспілки та інших громадян;
- видає розпорядження та доручення з питань, віднесених до повноважень Голови Профспілки, які є обов’язковими для виконання;
- виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією З’їзду, Центральної Ради або її Президії;
- може передавати свої повноваження (чи їх частину) своїм заступникам, членам Центральної Ради Профспілки, штатним працівникам апарату (останнім тільки в частині здійснення керівництва роботою апарату), а також право брати участь чи виконувати представницькі функції на переговорах, засіданнях міжнародних профспілкових організацій та їх організаційних ланок, брати участь в роботі координаційних рад та інших органів від імені Профспілки, її Центральної Ради, Президії Центральної Ради, з вирішальним чи дорадчим голосом в тих випадках, коли сам не має змоги виконувати ці обов’язки з поважних причин.
  Стаття 72. Перший заступник та заступники Голови Профспілки обираються (звільняються) Центральною Радою Профспілки за поданням Голови Профспілки, здійснюють свою роботу під керівництвом Голови Профспілки, виконують визначене їм коло обов’язків.
У разі відсутності Голови Профспілки, його повноваження виконує Перший заступник Голови або один із заступників на підставі розпорядження Голови Профспілки;
За дорученням Голови Профспілки Перший заступник Голови Профспілки користується правом першого підпису на фінансових та інших документах Профспілки.
  Стаття 73. У разі, якщо Голова Профспілки залишає свою посаду, то Перший заступник Голови Профспілки виконує всі обов’язки Голови Профспілки, передбачені статтями 70, 71 цього Статуту до обрання нового Голови Профспілки З’їздом Профспілки.


VIII. РЕВІЗІЙНА ТА СТАТУТНА КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ


  Стаття 74. Ревізійна комісія Профспілки створюється для проведення документальних ревізій фінансово-господарської діяльності Профспілки, її первинних профспілкових організацій, а також створених ними юридичних осіб, здійснення контролю за виконанням бюджету Профспілки, повнотою відрахування членських та інших профспілкових внесків первинними профспілковими організаціями, використанням профспілкової власності, майна, збереженням грошових і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності, веденням діловодства, фінансовою і штатною дисципліною.
Ревізійна комісія ПРМТУ обирається З’їздом Профспілки і підзвітна йому. Повноваження Ревізійної комісії Профспілки визначаються положенням, яке затверджується З’їздом Профспілки.
  Стаття 75. Статутна комісія Профспілки створюється для контролю за виконанням норм Статуту Профспілки первинними профспілковими організаціями Профспілки, роз’яснення норм Статуту Профспілки, вирішення спірних питань, що виникають між первинними профспілковими організаціями Профспілки.
Статутна комісія Профспілки є постійно діючим контрольним органом, яка підзвітна З’їзду, Центральній Раді Профспілки та її Президії. Склад Статутної комісії обирається З’їздом.
Повноваження Статутної комісії Профспілки визначаються положенням, яке затверджується З’їздом Профспілки.


IХ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ПРОФСПІЛКИ ТА ЇЇ ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


  Стаття 76. Профспілка, її первинні профспілкові організації володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на праві власності майном та коштами.
  Стаття 77. Власністю Профспілки, її організацій є будинки, споруди, культурні, спортивні, оздоровчі та інші заклади з їх обладнанням, автомобільний транспорт, кошти, тощо.
  Стаття 78. Кошти Профспілки та її первинних профспілкових організацій утворюються із членських внесків, відрахувань роботодавців на виконання статутних завдань (культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу, соціальні потреби тощо), безповоротної фінансової допомоги, добровільних благодійних пожертв та інших, не заборонених законодавством, джерел.
Доходи (прибутки) Профспілки, її первинних профспілкових організацій, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Профспілки, її первинних профспілкових організацій, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених їх установчими документами.
Отримані Профспілкою, її первинними профспілковими організаціями доходи (прибутки) або їх частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів Профспілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  Стаття 79. Щомісячні членські внески для працюючих членів Профспілки установлюються в розмірі не менше 1% від місячного заробітку.
  Стаття 80. Первинна профспілкова організація, яка не виконує обов’язки щодо своєчасного та повного відрахування внесків до бюджету Профспілки на статутну діяльність, може бути знята з обліку в Профспілці за поданням Ревізійної комісії згідно Постанови Центральної Ради Профспілки. Первинній профспілковій організації, яка знята з обліку, чи самостійно вибула з Профспілки сума сплачених нею членських внесків не повертається.
  Стаття 81. Кошти та інше майно Профспілки та її первинних профспілкових організацій є їх власністю.
  Профспілка, її первинні профспілкові організації, мають у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності. Право власності Профспілки, її первинних профспілкових організацій, виникає на підставі:
- придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертв громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;
- передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами Профспілки, державними органами або органами місцевого самоврядування.
  Профспілка, її первинні профспілкові організації, мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.
  Фінансовий контроль за коштами Профспілки та її первинних профспілкових організацій органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за надходженням і витраченням коштів та іншого майна Профспілки, її організацій здійснюють ревізійні комісії, обрані відповідно до цього Статуту.
  Право розпорядження коштами та іншим майном Профспілки належить Голові Профспілки. Право розпорядження коштами та іншим майном первинних профспілкових організацій належить відповідним виборним профспілковим органам, що несуть відповідальність за своєчасне надходження і збереження коштів, майна та регулярно звітують перед членами Профспілки за їх раціональне використання.
  Профспілка не відповідає за зобов’язаннями первинних профспілкових організацій та членів Профспілки, а первинні профспілкові організації та члени Профспілки не відповідають за зобов’язаннями Профспілки.
  Стаття 82. З метою реалізації статутних завдань Профспілка та її первинні профспілкові організації можуть здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, товариств, установ, організації із статусом юридичної особи, формувати благодійні та інші фонди, кредитні спілки. Діяльність цих підприємств, товариств, установ, організацій, фондів, кредитних спілок здійснюється на підставі їх статутів.
  Стаття 83. Профспілка та її первинні профспілкові організації можуть набувати майнових прав і нести обов’язки, укладати договори, відкривати рахунки в установах банків в національній та іноземній валюті, бути позивачем та відповідачем в судах, третейських судах.


Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРОФСПІЛКИ


  Стаття 84. Зміни та доповнення до Статуту Профспілки вносяться і затверджуються на З’їзді Профспілки, а в період між З’їздами Профспілки (крім Розділів 6 та 7 Статуту) вносяться і вводяться в дію згідно Постанов Центральної Ради Профспілки.


ХI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ


  Стаття 85. Профспілка може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
  Стаття 86. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) Профспілки приймається З’їздом Профспілки. Рішення про саморозпуск обговорюється попередньо у всіх організаціях  Профспілки. Рішення про саморозпуск Профспілки, прийняте відповідно до цього Статуту, не набуває чинності і не має юридичного значення, якщо за збереження Профспілки висловилися щонайменше дві первинні профспілкові організації Профспілки.
  Стаття 87. У разі припинення діяльності Профспілки, активи, майно і кошти Профспілки, що залишилися після всіх необхідних розрахунків, не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого члена або її посадових осіб та передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
  Стаття 88. Ліквідацію здійснює ліквідаційна комісія, обрана З’їздом. Якщо діяльність Профспілки буде припинена за рішенням Верховного Суду України, то ліквідація (примусовий розпуск) відбувається згідно чинного законодавства.